2.1

2.1

Το πρωτόνιο που αποτελεί τον πυρήνα ενός ατόμου υδρογόνου περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και συμπεριφέρεται […]

2.2

2.2

Προσανατολισμός των πρωτονίων. Σε απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, τα πρωτόνια έχουν τυχαία διεύθυνση. Μέσα σε ισχυρό μαγνητικό […]

2.3

2.3

Μεταπτωτική κίνηση πρωτονίου. Κάθε πρωτόνιο εκτελεί μεταπτωτική κίνηση γύρω από τον άξονα του μαγνητικού πεδίου με συχνότητα […]

2.4

2.4

Έστω ότι μέσα σε ένα στατικό μαγνητικό πεδίο B0 έχουμε 10 παράλληλα και 7 αντιπαράλληλα πρωτόνια. Κάθε […]

2.6

2.6

Σύμφωνα με τον νόμο επαγωγής του Faraday αν ένα πηνίο δέκτης τοποθετηθεί στην περιοχή ενός χρονικά μεταβαλλόμενου […]

2.7

2.7

Το μαγνητικό πεδίο Β1 είναι κάθετο στο αρχικό μαγνητικό πεδίο Β0 και περιστρέφεται με συχνότητα ίση με […]

2.8

2.8

Εμφάνιση της εγκάρσιας μαγνήτισης. Αρχικά η διαμήκης μαγνήτιση είναι παράλληλη με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και τα […]

2.9

2.9

Η τροχιά κίνησης της μαγνήτισης εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται. Στο εργαστηριακό σύστημα αναφοράς η […]

2.10

2.10

Χαλάρωση της μαγνήτισης. Αρχικά η εγκάρσια μαγνήτιση είναι κάθετη στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και τα πρωτόνια κινούνται […]

2.13

2.13

Ανάπτυξη του σήματος απόσβεσης ελεύθερης επαγωγής FID. Αμέσως μετά τον παλμό ΡΣ η εγκάρσια μαγνήτιση περιστρέφεται στο […]

2.17

2.17

Παλμός 180° και σήμα spin-echo. Αμέσως μετά τον παλμό διέγερσης τα πρωτόνια είναι συμφασικά και προοδευτικά χάνουν […]

2.21

2.21

Σήμα βαθμιδωτής ηχούς. Αμέσως μετά τον παλμό διέγερσης τα πρωτόνια είναι συμφασικά. Η εφαρμογή αρνητικού πηνίου βαθμίδας […]

3.5

3.5

Επιλέγοντας κατάλληλο μικρό χρόνο TR αναδεικνύονται οι διαφορές των ιστών ως προς Τ1 ενώ οι διαφορές αυτές […]

3.19

3.19

Σήμα βαθμιδωτής ηχούς. Αμέσως μετά τον παλμό διέγερσης τα πρωτόνια είναι συμφασικά. Η εφαρμογή αρνητικού πηνίου βαθμίδας […]

4.1

4.1

Σχηματική απόδοση της διαδικασίας της χωρικής καταγραφής. Στην χωρική καταγραφή το εξεταζόμενο θέμα αρχικά διαιρείται σε επίπεδες […]

4.2

4.2

Με την ενεργοποίηση πηνίου βαθμίδας τα πρωτόνια σε διαφορετική θέση έχουν διαφορετικές συχνότητες μετάπτωσης (σύμφωνα με την […]

4.6

4.6

Ο προσανατολισμός της τομής εξαρτάται από το πηνίο βαθμίδας που ενεργοποιείται: για την επιλογή οβελιαίας τομής θα […]

4.7

4.7

Λοβός επανεστίασης. Κατά την επιλεκτική διέγερση η ενεργοποίηση του πηνίου επιλογής τομής προκαλεί απώλεια της συμφασικότητας των […]

4.9αβ

4.9αβ

Εμπλουτισμός του σήματος με χωρικές πληροφορίες. Αμέσως μετά την επιλεκτική διέγερση όλα τα πρωτόνια κινούνται με την […]

4.9γ

4.9γ

Όταν σταματήσει η εφαρμογή της κωδικοποίησης φάσης τα πρωτόνια θα επιστρέψουν στην αρχική τους συχνότητα αλλά οι […]

5.7

5.7

Πλήρωση του χώρου δεδομένων: η κορυφαία γραμμή του χώρου δεδομένων γεμίζει με το ισχυρότερο πεδίο κωδικοποίησης φάσης. […]

5.9

5.9

Η δειγματοληψία κάθε σήματος οδηγεί στην ψηφιακή εκδοχή του χώρου δεδομένων που ονομάζεται Κ-χώρος.

5.23

5.23

Κ-χώρος και χωρικές συχνότητες. Κάθε σημείο στον Κ-χώρο αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό ριγέ μοτίβο (stripe pattern) που […]

5.31

5.31

Στην κλασική rectilinear sequential τεχνική ο Κ-χώρος συμπληρώνεται γραμμή-γραμμή από πάνω προς τα κάτω (reverse-linear) ενώ η […]

5.33

5.33

Πλήρωση του Κ-χώρου με επιλογή centric profile order. Ταυτόχρονα δείχνεται και ο σταδιακός σχηματισμός οβελιαίας εικόνας εγκεφάλου […]

6.32

6.32

Η σταθερή κατάσταση επιτυγχάνεται μετά από μερικά TR και τότε η διαμήκης μαγνήτιση Mz και η εγκάρσια […]

6.57

6.57

Τρόπος πλήρωσης του Κ-χώρου τεσσάρων τομών στην 3D Fast GE. Στο διάγραμμα δείχνεται η δράση του παλμού […]

14.11

14.11

Από τους νευράξονες στην δεσμιδογραφία. Η μικροσκοπική ανισοτροπική διάχυση του ύδατος, με τεχνική DTI υπολογίζεται για κάθε […]

15.9

15.9

Πηνίo κυκλικής και γραμμικής πόλωσης. Η FID (απόσβεση ελεύθερης επαγωγής) περιστρέφεται στο επίπεδο xy (είναι κυκλικά πολωμένη) […]

15.13

15.13

Σχηματική απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου που παράγουν τα πηνία βαθμίδας. Το πηνίο Gx μεταβάλλει γραμμικά το πεδίο […]