6.32

6.32

Η σταθερή κατάσταση επιτυγχάνεται μετά από μερικά TR και τότε η διαμήκης μαγνήτιση Mz και η εγκάρσια …

6.57

6.57

Τρόπος πλήρωσης του Κ-χώρου τεσσάρων τομών στην 3D Fast GE. Στο διάγραμμα δείχνεται η δράση του παλμού …