5.7

5.7

Πλήρωση του χώρου δεδομένων: η κορυφαία γραμμή του χώρου δεδομένων γεμίζει με το ισχυρότερο πεδίο κωδικοποίησης φάσης. …

5.9

5.9

Η δειγματοληψία κάθε σήματος οδηγεί στην ψηφιακή εκδοχή του χώρου δεδομένων που ονομάζεται Κ-χώρος.

5.23

5.23

Κ-χώρος και χωρικές συχνότητες. Κάθε σημείο στον Κ-χώρο αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό ριγέ μοτίβο (stripe pattern) που …

5.31

5.31

Στην κλασική rectilinear sequential τεχνική ο Κ-χώρος συμπληρώνεται γραμμή-γραμμή από πάνω προς τα κάτω (reverse-linear) ενώ η …

5.33

5.33

Πλήρωση του Κ-χώρου με επιλογή centric profile order. Ταυτόχρονα δείχνεται και ο σταδιακός σχηματισμός οβελιαίας εικόνας εγκεφάλου …