2.1

2.1

Το πρωτόνιο που αποτελεί τον πυρήνα ενός ατόμου υδρογόνου περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και συμπεριφέρεται …

2.2

2.2

Προσανατολισμός των πρωτονίων. Σε απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, τα πρωτόνια έχουν τυχαία διεύθυνση. Μέσα σε ισχυρό μαγνητικό …

2.3

2.3

Μεταπτωτική κίνηση πρωτονίου. Κάθε πρωτόνιο εκτελεί μεταπτωτική κίνηση γύρω από τον άξονα του μαγνητικού πεδίου με συχνότητα …

2.4

2.4

Έστω ότι μέσα σε ένα στατικό μαγνητικό πεδίο B0 έχουμε 10 παράλληλα και 7 αντιπαράλληλα πρωτόνια. Κάθε …

2.6

2.6

Σύμφωνα με τον νόμο επαγωγής του Faraday αν ένα πηνίο δέκτης τοποθετηθεί στην περιοχή ενός χρονικά μεταβαλλόμενου …

2.7

2.7

Το μαγνητικό πεδίο Β1 είναι κάθετο στο αρχικό μαγνητικό πεδίο Β0 και περιστρέφεται με συχνότητα ίση με …

2.8

2.8

Εμφάνιση της εγκάρσιας μαγνήτισης. Αρχικά η διαμήκης μαγνήτιση είναι παράλληλη με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και τα …

2.9

2.9

Η τροχιά κίνησης της μαγνήτισης εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται. Στο εργαστηριακό σύστημα αναφοράς η …

2.10

2.10

Χαλάρωση της μαγνήτισης. Αρχικά η εγκάρσια μαγνήτιση είναι κάθετη στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και τα πρωτόνια κινούνται …

2.13

2.13

Ανάπτυξη του σήματος απόσβεσης ελεύθερης επαγωγής FID. Αμέσως μετά τον παλμό ΡΣ η εγκάρσια μαγνήτιση περιστρέφεται στο …

2.17

2.17

Παλμός 180° και σήμα spin-echo. Αμέσως μετά τον παλμό διέγερσης τα πρωτόνια είναι συμφασικά και προοδευτικά χάνουν …

2.21

2.21

Σήμα βαθμιδωτής ηχούς. Αμέσως μετά τον παλμό διέγερσης τα πρωτόνια είναι συμφασικά. Η εφαρμογή αρνητικού πηνίου βαθμίδας …