3.5


Επιλέγοντας κατάλληλο μικρό χρόνο TR αναδεικνύονται οι διαφορές των ιστών ως προς Τ1 ενώ οι διαφορές αυτές εξαλείφονται όταν ο TR είναι αρκετά μεγάλος. Οι εγκάρσιες μαγνητίσεις δύο ιστών με ίδιο αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικούς χρόνους Τ1, αμέσως μετά την εφαρμογή του πρώτου παλμού 90° θα έχουν την ίδια τιμή. Μετά από σχετικά μεγάλο χρόνο TR, θα έχει αποκατασταθεί σχεδόν πλήρως η διαμήκης μαγνήτιση και των δύο ιστών οπότε αν εφαρμοστεί ένας δεύτερος παλμός 90° τότε και πάλι οι δύο εγκάρσιες μαγνητίσεις θα έχουν την ίδια τιμή. Με μικρό TR oι εγκάρσιες μαγνητίσεις των δύο παραπάνω ιστών αμέσως μετά την εφαρμογή του πρώτου παλμού 90° θα έχουν την ίδια τιμή. Μετά από σχετικά μικρό χρόνο TR, οι δύο διαμήκεις μαγνητίσεις δεν θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως, με αποτέλεσμα όταν στραφούν στο εγκάρσιο επίπεδο να είναι επίσης διαφορετικές.

Πληκτρολογήστε το σχόλιο σας

You must be logged in to post a comment.